Ochrana osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám
svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím,
s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR
(Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Som Radoslav Zárecký, bytom Lachova 1612/39, 851 03 Bratislava a dátum narodenia 01.09.1987, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.liecenierukami.sk.
Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. Určujeme, ako budú osobné údaje
spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberám prípadných ďalších spracovateľov,
ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na email: radoslav@liecenierukami.sk

Prehlasujeme
Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti
vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda
že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a
  to predovšetkým oprávneného záujmu, plnením zmluvy, zákonnej povinnosti alebo
  udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania
  osobných údajov,
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa
  zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
  Rozsah osobných údajov a účely spracovania
  Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre
  naplnenie týchto účelov):
 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
  vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy
  (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, atď, dodanie tovaru),
 • vedenie účtovníctva
  Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme,
  aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových
  dokladov.
 • marketing – zasielanie newsletterov
  Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy ich
  najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielania
  obchodných oznámení. Ak ste naším klientom, robíme tak z oprávneného záujmu,
  lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov.
  Ak nie ste naším klientom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu
  5 rokov. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v
  každom zaslanom e-maili.
 • pokročilý marketing na základe súhlasu
  Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích
  osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. Remarketing a zacielenie reklamy na
  Facebooku, a to po dobu 5 rokov. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať
  prostredníctvom našich kontaktných údajov.
 • fotografická dokumentácia, referencie, živé akcie, workshopy
  Iba na základe vášho súhlasu môžeme využiť vaše fotografie, referencie, spätné
  väzby a pod. A to do doby, kým súhlas sami odvoláte.
  Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje
  dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.
 • Cookies
  Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na
  stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti
  webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem
  správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.
  Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
  Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných
  údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.
 • Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
  Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré
  zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali
  sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré
  zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.
 • Odovzdanie osobných údajov tretím osobám
  K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie
  konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami,
  využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na
  dané spracovanie sa špecializujú. Sú to nasledovní poskytovatelia:
  SmartEmailig/MailerLite
  FAPI
  Facebook a Instagram
  Google
  Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre
  uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere,
  budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu
  spracovania ako na seba.
 • Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu
  Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň
  ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.
 • Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
  V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť niektorého z
  týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: radoslav@liecenierukami.sk
  Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami
  spracovania osobných údajov.
  Vďaka práva na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 14 dní,
  aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
  Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo
  neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
  Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše
  nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky
  údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
  Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z
  newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)
 • Právo na prenositeľnosť
  Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať
  rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v
  strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.
 • Právo na výmaz (byť zabudnutý)
  Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť,
  ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné
  údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na
  zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.
  V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. Musíme evidovať
  vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme
  všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás
  budeme informovať na e-mail.
 • Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
  Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so
  svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi
  radi ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a
  prípadné pochybenie napraviť.
  Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
  E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktmi a službami vám zasielame ak ste náš klient na
  základe nášho oprávneného záujmu.
  Ak klientom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch
  prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v
  každom zaslanom e-mailu.
 • Mlčanlivosť
  Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať
  Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o
  bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných
  údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho
  súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.
 • Tieto zásady spracovanie osobných údajov platia od 01.05.2024
Share This